Ulasan Jurnal Kajian Kualitatif

Berikut disenaraikan ulasan bagi ketiga-tiga jurnal untuk kajian kualitatif:


Jurnal

Item

Jurnal 1

Jurnal 2

Jurnal 3

Tajuk

Tajuk:

An Experience to use Robotics to Improve

Computer Science Learning

Tajuk:

Learning Object Patterns for Programming

Tajuk terlalu ringkas dan bersifat terlalu umum

Tajuk:

A Review of Australasian Investigations into Problem-Solving and the Novice Programmer

Tajuk adalah ringkas namun tidak menyatakan maltamat kajian

Abstrak

Salah satu kesukaran dalam pengajaran sains komputer dan kejuruteraan ialah mewujudkan motivasi dalam suasana pembelajaran.

Penggunaan robotik meningkatkan aktiviti penciptaan, rekabentuk dan perancangan dalam pembelajaran serta menggalakkan kreativiti dalam menyelesaikan masalah

Matlamat kajian ialah untuk menyediakan persekitaran untuk pengaturcaraan sumber terbuka yang membantu meningkatkan pembelajaran dalam pengaturcaraan

Kajian ini menggunakan LegoMindstorms Educational Kit

Kajian ini membuktikan pembelajaran objek yang lampau dapat membantu pelajar mengetahui paten pengaturcaraan dalam mempelajari objek yang baru

Penulis menerangkan definisi paten dan kepentingannya dalam bidang kejuruteraan perisian.

Penulis menceritakan mengenai masalah yang dihadapi oleh individu yang baru mempelajari bahasa pengaturcaraan iaitu tidak berjaya mencapai tahap yang diharapkan, pengetahuan mengenai pengaturcaraan yang terlalu lemah.

Kelemahan tersebut menghindarkan mereka daripada mempelajari dan mempergunakan strategi penyelesaian masalah

Penulis juga berharap kajian ini dapat membantu perubahan kepada sukatan pelajaran bagi pengaturcaraan

Pengenalan / Pendahuluan

Penulis menjelaskan pemilihan robot sebagai objek pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran berfikir, merancang dan kreativiti

Penulis juga menerangkan peranan robotik dalam pendidikan

Penulis menekankan penggunaan paten amat penting dalam usaha mengguna semula segala kepakaran dan sumber yang ada untuk mempelajari sesuatu yang baru

Penulis menceritakan kajian-kajian yang pernah dilakukan yang menunjukkan bukti bahawa pelajar baru pengaturcaraan mengalami masalah dalam penyelesaian masalah (untuk program komputer)

Penulis juga menerang perbezaan antara novice dengan pakar, pengetahuan dengan strategi dan pemahaman dengan penghasilan

Ia juga menceritakan masalah yang dihadapi dalam konteks Australia

Tinjauan Literatur

Kajian-kajian lalu menerangkan kepentingan penggunaan objek sebagai alat dalam membantu pelaajr memahami sesuatu

Pemilihan bahasa pengaturcaraan juga memberikan implikasi ke atas pembangunan perisian latihan

Terdapat kajian sebelum ini yang menyatakan kepentingan paten dalam membantu sesorang tersebut untuk menghasilkan penyelesaian baru berdasarkan penyelesaian lampau tetapi hanya berkisar kepada pembangunan perisian sahaja

Kajian lalu juga menunjukkan kepentingan penggunaan semula komponen atau objek lampau memudahkan proses pembangunan serta menjimatkan masa dan kos

Tinjauan literatur membuktikan bahawa pelajar baru dalam pengaturcaraan sememangnya mengalami masalah yang pelbagai

Kajian-kajian lepas juga bersetuju bahawa pembelajaran yang sedia ada mempunyai banyak kelemahan dan perlu diperbaiki dengan mengambil kira beberapa faktor yang lebih menjurus kepada pelajar baru

Metodologi

Pengujian dijalankan ke atas sekumpulan pelajar dan pelajar dibahagikan kepada kumpulan

Pelajar diberikan sesi pembelajaran sebelum memulakan pembangunan robot

Robot yang dibangunkan adalah menggunakan LegoMindstorms Educational Kit

Pelajar juga diterapkan untuk membangunkan perisian untuk robot tersebut

Pelajar dinilai berdasarkan ketepatan keperluan, berjaya siap atau tidak dan kebolehan robot tersebut juga dinilai

Analisa dibuat ke atas sumber-sumber lalu yang lebih mejurus kepada pembelajaran bahasa pengaturcaraan JAVA.

Analisa dilakukan berdasarkan dapatan-dapatan daripada kajian-kajian lalu

Namun demikian, analisa tersebut disesuaikan untuk kegunaan dalam konteks Australia

Dapatan / Perbincangan

Analisa yang dilakukan berjaya membuktikan bahawa pembelajaran dengan menggunakan robot dapat meningkatkan kefahaman pelajar mengenai sesuatu bahasa pengaturcaraan

Berdasarkan analisa ke atas sumber lalu penulis mencadangkan penambahbaik dengan menambah elemen paten dalam proses pembelajaran.

Penulis juga menambah keperluan multimedia dalam pembelajaran

Berdasarkan analisa, penulis berpendapat perlunya penambahbaikan dalam pembelajaran untuk pelajar baru iaitu bagi kursus asas pengaturcaraan

Strategi penyelesaian masalah dilihat amat perlu dimasukkan dalam sukatan pelajaran

Rujukan

Majoritinya menggunakan sumber yang terkini namun sebahagiannya menggunakan rujukan daripada carian internet

Majoriti sumber rujukan adalah terkini dan menjurus kepada pembelajaran objek dan paten

Penulis menggunakan sumber rujukan yang sebahagiannya sahaja terkini namun rujukan lampau masih berguna bagi menerangkan maksud-maksud dalam kajian ini

Rumusan:

Jurnal 1 adalah bersesuaian dengan tajuk kajian kerana dapat membantu dalam aspek…


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ulasan Jurnal Kajian Pembangunan atau Pembinaan

Berikut disenaraikan ulasan untuk kajian pembangunan atau pembinaan:

Jurnal

Item

Jurnal 1

Jurnal 2

Jurnal 3

Tajuk

Tajuk:

Pembangunan dan Penilaian bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Web-Webquest bagi Matapelajaran ICT

Tajuk agak panjang tetapi melebihi 15 patah perkataan.

Tajuk juga menerangkan kandungan dan bidang artikel dengan tepat

Tajuk:

Designing and Implementing Virtual Courseware to Promote Inquiry-based Learning

Tajuk:

Developing Multimedia Instructional Material for Engineering Course in Dynamics Systems

Abstrak

Abstrak kajian mempunyai tujuan kajian, metodologi serta hasil dapatan kajian.

Tujuan:

Membangunkan suatu bahan pengajaran berasaskan web, WebQuest bagi matapelajaran ICT Tingkatan Empat serta menilai persepsi pelajar terhadap bahan pengajaran yang dibangunkan dari aspek antara muka, isi kandungan struktur P&P yang menggunakan WebQuest.

Metodologi:

Melibatkan fasa analisis, rekabentuk, pembangunan, implementasi dan penilaian. Instrumen soal selidik digunakan bagi menilai aspek antara muka, isi kandungan struktur P&P yang menggunakan WebQuest yang dibangunkan.

Hasil Dapatan:

Menunjukkan persembahan keseluruhan WebQuest adalah sesuai dan menarik untuk P&P matapelajaran ICT.


Pendahuluan


Pendahuluan dalam kajian menarik dan bergerak ke tema utama dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. Namun terdapat sedikit kesilapan ejaan yang dilakukan oleh penulis bagi ‘tersebut1’ yang seharusnya ditulis sebagai ‘tersebut’.


Tinjauan Literatur


Tinjauan Literatur dinyatakan dengan jelas oleh penulis dan terdapat kajian lepas menyokong kajian kerana ada ulasan.


Metodologi

Metodologi kajian

dinyatakan dengan jelas yang meliputi aspek seperti berikut:

- Fasa Pembangunan (Anlisis, Rekabentuk, Pembangunan, Perlaksanaan dan Penilaian)

- Fasa Penilaian (dari aspek antara muka WebQuest, isikandungan WebQuest dan struktur P&P WebQuest)

- Persampelan yang melibatkan semua pelajar tingkatan empat yang mengambil mata pelajaran ICT dari dua buah sekolah yang menawarkan matapelajaran ICT

- Instrumen menggunakan soal selidik

- Penganalisisan data menggunakan program SPSS Version 11.5

Dapatan Kajian

Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya WebQuest tersebut adalah sesuai dan menarik perhatian pengguna, WebQuest tersebut menyediakan kemudahan pengaksesan e-pembelajaran, dan WebQuest tersebut menarik minat untuk mendapatkan maklumat tambahan dengan menggunakan pautan-pautan yang disediakan.

Rujukan


Penulis menggunakan sumber rujukan yang terkini dan terdiri daripada pelbagai sumber. Jumlah rujukan adalah melebihi 15 rujukan seperti perincian berikut:

Jurnal – 4

Tesis – 2

Buku – 1

Prosiding – 12

Sumber Atas Talian – 7

Lain-lain – 1


Rumusan:  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS